Rabu, 08 September 2010

zakat (Ancaman Bagi yang ENGGAN membayar ZAKAT)


Ancaman bagi Orang2 yang tidak membayar Zakat

Zakat ialah nama atau sebutan darfi sesuatu hak Alloh SWT    yang dikeluarkan seseorang kepada orang miskin. Dinamakan Zakat,kaena didalamnya terkandung harapan untuk untuk beroleh berkah,membersihkan jiwa dan memupuk rasa kebersamaan dalam kebaikan, atau rasa kepedulian sosial.
Kata Zakat itu, artinya ialah tumbuh, suci dan berkah. Firman Alloh: “Pungutlah dari harta benda mereka, yang akan membersihkan dan mensucikan mereka “ (QS.Attaubah 103).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima dan disebut beriringan dengan sholat pada 82 ayat, dan Alloh SWT telah menetapkan hukum wajibnya, baik dengan kitab-Nya maupan dengan sunnah Rasul-Nya serta ijma’ dari ummat-Nya.

Rasululloh bersabda “ Alloh Ta’ala mewajibkan Zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum Muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin diantara mereka. Fakir miskin itu tiadalah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang,kecuali karena perbuatan golongan yang kaya. Ingatlah Alloh akan mengadili mereka nanti secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih.” (HR.Tabroni dari Ali k.w)

Kewajiban Zakat di Mekkah di awal perkembangan Islam,adalah secara mutlak, tidak dibatasi berapa besar harta yang wajib di keluarkan Zakatnya. Semua itu diserahkan kepada kesadaran dan kemurahan kaum Muslimin saja. Barulah pada tahun ke dua setelah hijrah menurut keterangan yang masyur ditetapkan besar dan jumlah tiap jenis harta,dan dijelaskan secara terperinci.

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang telah diakui umat islam secara ijma’,dan telah begitu terkenal yang menjadi suatu kaharusan agama, hingga bila seseorang  mengingkari wajibnya,berarti ia keluar dari agama Islam dan boleh dibunuh dalam keadaan kafir.

Alloh SWT berfirman “Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya di jalan Alloh, berilah kabar gembira akan mendapat siksa yang pedih, yakni disaat emas dan perak itu dipanaskan dineraka jahanam,kemudian di seterikakan ke kening, pinggang dan punggung mereka”, “ inilah harta yang kamu simpan-simpan buat dirimu itu, nah rasakanlah hasil simpananmu itu.
(QS. Attaubah 34-35).

Dalam ayat yang lain Alloh berfirman “janganlah kau kira sekali-sekali, bahwa orang-orang yang kikir mengeluarkan karunia yang diberikan Alloh padanya,hartanya itu akan membawa manfaat, sebaliknya akan mencelakakan mereka. Pada hari kiamat, harta benda yang tengah panas membara dan tak hendak mereka keluarkan itu, akan dikalungkan keleher mereka.” (QS.Ali Imron:180)

Dan masih banyak lagi baik dari Al-Qur’an dan hadits Nabi yang menggambarkan begitu hebatnya ancaman bagi orang-orang yang tidak mau bayar Zakat.

Wallohu a’lam
Sumber :Fikih Sunnah karangan Sayyid Sabiq jilid 3 bab Zakat.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

komentar sebagai kritik dan saran, thank's